نامه نوای آزادی به رئیس مجلس ملی فراسنه آقای کلود بارتلون

coloud bartlon

بنام حقوق بشر، بنام دمکراسی و آزادی                                                               خانم مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه که نماد دموکراسی وحقوق بشر فرانسه است در حالی سخن از دفاع حقوق بشر می زند که بدستور مسعود رجوی و مریم رجوی اعضاء مخالف و معترض درون تشکیلات مجاهدین کشته می شوند. در این رابطه می توانم به خانم ها: مهری موسوی ، مینوفتحعلی ، مرجان اکبریان، زهرا فیض بخش ،هما بشردوست،الان محمدی …و آقایان: سعید کیانی ، کیومرث بارفروش،علینقی حداد…. اشاره کنم. دراین رابطه من و تمامی دوستانم که شاهد این جنایات بودیم حاضر هستیم در مقابل هر دادگاهی شهادت بدهیم.

بنام حقوق بشر، بنام دمکراسی و آزادی
آقای کلود بارتلون، رئیس مجلس ملی فرانسه
از اینکه می بینیم خانم مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین روزچهارشنبه5 دسامبر درمحل مجلس ملی فرانسه حضور پیدا کرده است بسیار افسوس می خوریم. فردی که دستش در خون بهترین فرزندان مهین ما ایران آغشته است. متاسفانه تعدادی از لابی های مجاهدین که نمایندگان مردم فرانسه هستند، گول حرف های دروغ مریم رجوی را خورده و و ی را به مجلس ملی فرانسه دعوت کردند.
آقای رئیس :
خانم مریم رجوی درحالی دم از حقوق بشر می زند که به فرمان وی 3200 نفراز اعضاء سازمان مجاهدین در عراق در کمپ لیبرتی اسیرهستند، از این تعداد بیش از نیمی خواهان بازگشت به زندگی عادی خود می باشند. بدستور مریم رجوی و مسعود رجوی افراد معترض که خواهان جدا شدن از سازمان مجاهدین هستند بشدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. در مدتی که این افراد به کمپ لیبرتی انتقال داده شده اند بیش از 50 نفر موفق شده اند از کمپ لیبرتی فرار کنند. مانع تراشی ها و سنگ اندازی هایی که سازمان مجاهدین انجام میدهد باعث شده که ریل اداری پناهندگی افراد در عراق پیش نرود. نماینده کشور مطبوع شما در جلسات سازمان ملل و شورای امنیت که آقای مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل از عدم همکاری سازمان مجاهدین برای حل این مسله انسانی بارها شکایت کرده است، در جریان هستند. از سوئی دیگر بیش ازدوسال است که خانواده های اعضاء مجاهدین برای یک ملاقات 2ساعته با فرزندان خود در مقابل کمپ دست به تحصن زده اند که به فرمان مسعود رجوی و مریم رجوی به افراد اجازه ملاقات داده نمی شود.
آقای رئیس:
خانم مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه که نماد دموکراسی وحقوق بشر فرانسه است در حالی سخن از دفاع حقوق بشر می زند که بدستور مسعود رجوی و مریم رجوی اعضاء مخالف و معترض درون تشکیلات مجاهدین کشته می شوند. در این رابطه می توانم به خانم ها: مهری موسوی ، مینوفتحعلی ، مرجان اکبریان، زهرا فیض بخش ،هما بشردوست،الان محمدی …و آقایان: سعید کیانی ، کیومرث بارفروش،علینقی حداد…. اشاره کنم. دراین رابطه من و تمامی دوستانم که شاهد این جنایات بودیم حاضر هستیم در مقابل هر دادگاهی شهادت بدهیم. سازمان مجاهدین در حالی که به قدرت نرسیده این چنین اعضای خود را قتل عام می کند. هر سازمان یا گروهی از اپوزیسیون ایرانی بخواهد به سازمان مجاهدین انتقادی بکند بشدت از جانب سازمان مجاهدین مورد تهاجم قرار می گیرد و آن شخص مورد ترور شخصیتی قرار می گیرد و علنا آنهارا تهدید به مرگ می کنند. هیچ یک از اپوزیسیون های ایرانی که در اروپا یا امریکا زندگی می کنند به خاطرفرقه بودن ومتعصب بودن سازمان مجاهدین حاضر به همکاری با آنها نیستند. شورای ملی مقاومت تماما تشکیل شده از فرماندهان وعناصر سازمان مجاهدین خلق و بین ایرانیان هیچ جایگاهی ندارند. حال خانم مریم رجوی از دولت فرانسه با چنین سوابقی در خواست به رسمیت شدن مانند اپوزیسیون سوریه را دارد. ما اعضای سابق سازمان مجاهدین که 20 الی 30 سال در سازمان مجاهدین بوده ایم وپس از سقوط صدام حسین از سازمان مجاهدین فرار کرده ایم و در فرانسه زنگی می کنیم بشما دراین رابطه هشدارمی دهیم.
با احترام

انجمن نوای آزادی
رونوشت :
نمایندگان مجلس ملی فرانسه
نمایندگان مجلس سنا فرانسه
نمایندگان پارلمان اروپا

ترجمه نامه به فرانسوی

Au nom des droits de l’homme, au nom de la démocratie et de la liberté
Claude barthelon, Président de l’Assemblée nationale de France.
..Mme Maryam Radjavi, la dirigeante de mojahedun du peuple que l’on a inviter le mercredi 5 Décembre al’Assemblée nationale française nous regretons Une personne qui a le sang de nos meilleurs enfants sur ses mains..Malheureusement, un certain nombre de mojahedin du peuple( lobbying)Les représentants du peuple français de l assemblee nationale…….

Mensonge discours de Maryam Radjavi.. elle a été invités à l’Assemblée nationale française…Monsieur le Président..:Mme Maryam Radjavi alors qu elle parle de droits de l’homme.
a ses ordres 3.200 personnes des membres de cette partie… sont.dans le camps de (liberty) commes captifs ……Plus de la moitié d’entre eux veulent retourner à leur vie normale..
. Commandé par Maryam Radjavi et Massoud Radjavi Les gens qui protestes Sont sévèrement battus.
. .depuis que les gens ont été transportés au camp Liberty Plus de 50 personnes Ont réussi à s’échapper du camp….
. les Représentants. au cours des réunions du Conseil de sécurité des Nations unies M. Martin Kublr Envoyé spécial de l’ONU pour résoudre la question de la non-coopération organisation humanitaire se plaignaient souvent…
En revanche depuis deux ans Les familles des membres du partie Pour une visite de 2 heures Avec leurs enfants devant la porte du camp mais ils n ont pas eu l autorisation pour la visite de leurs enfants…..
Monsieur le Président: Mme Maryam Radjavi aL’Assemblée nationale française. qui est Le symbole de la démocratie.Alors qu elle parle de droits des humains Les dissidents sont tués dans l’organisation.

À cet égard, je peut donner les noms …madame mehri musavi ..Mme.minu fathi ..Mme marjan akbarian ..Mme zahra feyz bakhsh …Mme homa bashar doust .Mme mohamadi ..les monsieurs …
Et les mesieurs, said kiyani…kiyoumars bar-froush …ali naghi hadad…..moi et mes amis nous sommes des témoins de ses crimes et nous sommes pretes Témoigner devant les tribunaux du monde
Bien que pour l instant l’organisation n’a pas le pouvoir mais Il massacrés ses membres.. Toute organisation ou un groupe d’opposition iranien ne peut jamais critiquer et ils seront Sévèrement attaqué par l’organisation du mojahedin du peuple ……. Ils ont publiquement menacé a etre Assassiné…
Les mojahedin n ont pas leur place ni en iran et ni parmis les iranienes
Mme Maryam Radjavi demande de gouvernement français Avec un tel passee a Le désir d’être reconnu comme Opposition syrienne pour l iran ….
Nous les d’anciens membres 20 à 30 ans de vie dans cette organisation , nous avons fuite après la chute de Saddam Hussein, Nous vivons en France..on vous Averties le danger qui presente ce groupe
Avec le respect..

la voix de la libertee
L’Assemblée nationale de la France
Sénat français
Les deputes parlement europenes

ترجمه نامه به انگلیسی

In the name of Human Rights, Democracy and Freedom

Mr Claude Bartolone, President of the French National Assembly

We regretted the presence of Mrs Maryam Rajavi, leader of the People’s Mojahedin Khalq Organization, in the French National Assembly on Wednesday 4th December, 2012, a person whose hands are smeared with the blood of the best people of our motherland, Iran. Unfortunately, some of the Mojahedin’s lobbyists, who are representatives of the French people, have been deceived by Maryam Rajavi’s lies and they invited her to the French National Assembly.

Mr President

When Mrs Maryam Rajavi speaks about human rights, you should know that there are 3200 MEK members who have been held captive in Iraq in Camp Liberty on her direct order. Of this total more than half are willing to return to their normal life, if allowed their freedom. Currently, members who show any hint of dissent and those who want to separate from the MEK will be severely and brutally beaten on the direct order of Massoud and Maryam Rajavi. Since these people have been relocated to Camp Liberty, more than 50 of them have succeeded in escaping and have rescued themselves from that camp. The obstacles and obstructions which the MEK has created, has resulted in failure of their refugee process in Iraq. The representative of your honorable country in the United Nations and the Security Council’s sessions have witnessed that Mr Martin Kobler, the UN’s special envoy, has complained many times at the lack of MEK cooperation in solving this humanitarian matter. On the other hand, for more than two years the families of MEK members have been asking for a one or two hour meeting with their loved ones. They have established a sit-in in front of the camp, but unfortunately they have been denied meeting with their loved ones on the direct order of Massoud and Maryam Rajavi.

Mr President,

In the French National Assembly, which is the symbol of French democracy and human rights, Mrs Maryam Rajavi speaks about human rights while dissidents inside the MEK are being killed on the direct order of Massoud and Maryam Rajavi. In this regard, I can mention the names of women such as Mehry Moussavi, Minoo Fathali, Marjan Akbarian, Zahra Faizbakhsh, Homa Bashardoost, Allan Mohammadi, and others and men such as Saeed Kiani, Kiomarz Barforosh, Alinaghi Hadad, and others. In this regard my friends and I who have witnessed these crimes, are ready to testify in any court of law. The MEK, which has not gained power in Iran, massacres its own members. Any Iranian opposition group or organization which wants to criticize the MEK will be faced with bullying aggression and intimidation tactics by the MEK and suffer character assassination; and they will receive death threats from the MEK. None of the Iranian opposition groups which reside in Europe and the USA cooperate with them because of their cultic and violent behavior. The National Council of Resistance, the MEK’s public political face, which comprises MEK commanders and operatives, does not have any popularity among Iranian people. Now, Mrs Maryam Rajavi with this kind of background and record, requests the same kind of recognition and accreditation as the Syrian opposition from the French government!

We former MEK members, with 20-30 years of living in the MEK, who were able to rescue ourselves from the MEK after the downfall of Saddam Hussein and who are currently living in France, would like to alert you to the facts of this situation.

Respectfully

the voice of libertée

Transcript

The representatives of the French National Assembly

The representatives of the French Senate

The representatives of the European Parliament

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s