بایگانی روزانه: نوامبر 20, 2012

آنچه در رابطه با اپوزیسیون به مشام می رسد بوی کباب نیست آقای رجوی بلکه دارند………

سوال اساسی که باید آقای رجوی جواب بدهد این است. چی شد که بعد از30 سال دوباره عقب گرد کرده ، تغیر مشی داده فعالیت سیاسی را برگزیده.آن هم بدون نقد کردن گذشته خود و بدون انتقادی به خود و سازمان مربوطه.آقای رجوی شما اول باید 30 سال گذشته خود را نقد بکنید، توضیح بدهید به چه دلیل هزاران تن از بهترین فرزندان این میهن را بکشتن دادید ، به چه دلیل هزاران خانواده را بی سرپرست کردید. شما اول باید جنگ مسلحانه را تعین تکلیف کنید که به چه دلیل بعد از 30 سال آنرا رد می کنید؟

به خواندن ادامه دهید