پاسخ به سوالات : قسمت سوم

دهند اما معلوم نیست که این کانون های شورشی که این فرقه ادعا می کند در توی این تظاهرات ها و اعتصاب ها و تحصن های مختلف که در کشور در طی ماه های گذشته پیش امد ، پس کجا هستند ؟ چرا یک پلاگارد محض نمونه از جانب این کانون های ادعائی در دست این جمعیت که در توی خیابان بودند دیده نشد ؟ در اینهمه اعتراضات و تحصن ها یک عدد اعلامیه یا یک تابلو در دست کسی دیده نشد ؟ دریغ از یک کسی از مریم قجر عضدانلو یا عکسی از ارم این فرقه ! به خواندن ادامه دهید

Advertisements

پاسخ به سوالات: قسمت دوم

خانم گلین به این سوال پاسخ بدهید فردی مانند مریم قجر عضدانلو که سینه چاک مردم سوریه … هست چرا وقتی که دختران انقلاب روسری خودشان را برمی داشتند و مورد سرکوب قرار گرفتند این همه مورد اتفاق افتاد یک بار نشد که موضع بگیرد و محکوم کند یا از این زنان حمایت کند .حالا شما مواضع اعلام شده را در نظر می گیرد ؟ به خواندن ادامه دهید

پاسخ به سوالات :قسمت اول

چرا ماها که از این فرقه جدا شده ایم تقریبا تمام ما ها به این فرقه اعترا ض کردیم انتقاد کردم حرف هایمان را زدیم و به همین دلیل هم زندان وشکنجه گاه های فرقه را هم به تن کشیدیم و در نشست های انچنانی و دادگاه هائی که شخص رجوی برپا می کرد دادگاهی شدیم بهای اعتراضمان را با ضرب وشتم زندان پرداختیم.. به خواندن ادامه دهید

مریم قجر عضدانلو با اعدام مخالفتی ندارد؟

در این سه دهه مسعود رجوی ملعون حکم اعدام چند صد نفر از اعضا که با شما مخالف بودند را صادر کرده است ؟ در این سه دهه چند صد نفر در زندان ها و شکنجه گاه های فرقه کشته شدند ؟ چند ده نفر در میادین مین ، به اجبار به روی مین فرستادید ؟ چند ده نفر را به خاطر فشار های بیش از حد باعث شدید که خود کشی وخود سوزی کنند ؟ اگر یک تناسب ریاضی ببنیدم شما ها چند برابر دولت جمهوری اسلامی اعضای معترض و مخالف خود را کشتید و حذف فیزیکی کردید ؟… به خواندن ادامه دهید

برد تیم ملی ایران، خائنین فرقه رجوی را به کما برد

خائنی که به مردم عراق تبریکی میگوید . اما در برابر تیم ملی ایران به کما فرو میرود .راستی چه بر سر این فرقه جنایت کار تروریستی امده است . کسانی که به ظاهر خود را ایرانی می دانند . زمانی که تمام ایرانیان این پیروزرا جشن میگیرند و هموطنان داخل کشور تا دم سحر مشغول جشن وپایگوبی در خیابان ها هستند اما مریم قجر عضدانلو و سران این فرقه در سکوت مطلق فرو می روند در واقع و این گل به دروازه ایدئولوژیک فرقه رجوی خورد .که بر اثر ضربه وارده کماکان در کما مطلق به سر می برند …. به خواندن ادامه دهید

دکان سه نبش به نام ماه رمضان ، بکام مریم قجر عضدانلو

سفره رنگینی که شما در همین مهمانی چیده اید و لباس رنگینی که بر تن دارید . ایا گویای پیام پیامبر اسلام است ؟ ای ننگ بر شما ریا کاران و فریبکاران که شتر را بارش می بلعید به نام اسلام هزار یک جنایت می کنید . راه دور نمی رویم در همین کشور البانی که اسیران در فرقه مستقر هستند چه انهائی که جدا شده اند و چه انهائی که هم اکنون اسیر در بند هستند . ایا ان افراد در البانی همین سفره رنگین را دارند ؟ ایا اعضا معترض جدا شده در البانی هم هر شش ماه یک بار چنین سفره رنگین به خود می بینند ؟ به خواندن ادامه دهید

جنازه مرضیه رضائی توسط اهالی برگشت خورد

به چه حقی شما این را بدون اجازه در این محل دفن کردید . شما ها را امریکائی ها اوردند اینجا ، شما در اینجا امکانات ، پول ، اب ، برق وهمه چیز دارید در حالی که برای ما جیره بندی است . شما نمی توانید از امکانات محدود ما استفاده کنید . به خواندن ادامه دهید